Przejdź do treści

Projekt Kompetencyjny

Poniżej spis dostępnych tematów:


dr inż. Łukasz Starzak
tematy dla II stopnia1. Wysoka temperatura do badań elementów elektronicznych

Do badań przyrządów i układów półprzewodnikowych wykorzystywane jest stanowisko, w którym grzanie/chłodzenie realizowane jest przez przepływ wody z termostatu oraz przez moduły Peltiera. Maksymalna możliwa do uzyskania temperatura wynosi 138 °C, podczas gdy badane przyrządy mogą pracować w temperaturach do 175 °C, a nawet 200 °C. Powoduje to ograniczenie możliwości pomiarowych i praktycznego znaczenia uzyskiwanych wyników.

2. Automatyczna stabilizacja temperatury

Do badań układów półprzewodnikowych wykorzystywane jest stanowisko, w którym grzanie/chłodzenie realizowane jest m. in. przez moduły Peltiera. Elektroniczny układ sterowania pracuje jednak w taki sposób, że zmiana zadanej wartości temperatury powoduje najpierw znaczące przekroczenie tej wartości. Grozi to przekroczeniem dopuszczalnej temperatury pracy i uszkodzeniem modułów Peltiera, do którego w przeszłości doszło już kilkakrotnie, powodując niepotrzebne koszty.

3. Regulacja prędkości przełączania tranzystora

Działanie układu do pomiaru parametrów dynamicznych diod opiera się na tranzystorze MOSFET przełączanym ze zmienną szybkością. Stosowane dotychczas rozwiązanie pozwala na skokową zmianę tej szybkości z dużym krokiem i w ograniczonym zakresie. Tymczasem dodatkowo szybkość ta zależy od występującego w układzie napięcia i prądu. Tym samym nie jest możliwe wykonywanie pomiarów przy stałej prędkości przełączania w szerokim zakresie napięcia i prądu, przez co otrzymywane wyniki są trudne w interpretacji i analizie.

******************

dr inż. Dariusz Makowski

1. Sterownik temperatury dla drukarki 3D
- opracowanie specyfikacji dla systemu podgrzewania
- opracowanie koncepcji systemu
- zaprojektowanie i zbudowanie pototypu
- wykonanie testow z uzyciem drukarki Builder 3D
- opracownie raportu koncowego

2. System pozyskiwania i przetwarzania energii ze zrodel odnawialnych dla inteligentnego, bezpiecznego przejscia dla pieszych
- opracowanie specyfikacji dla systemu sterowania
- opracowanie koncepcji systemu
- zaprojektowanie i zbudowanie pototypu
- zbudowanie instalacji testowej
- wykonanie testow z uzyciem panelu PV i generatora wiatrowego
- opracownie raportu koncowego

3. System sterowania oświetleniem dla inteligentnego, bezpiecznego przejscia dla pieszych
- opracowanie specyfikacji dla systemu sterowania
- opracowanie koncepcji systemu
- zaprojektowanie i zbudowanie pototypu
- zbudowanie instalacji testowej
- wykonanie testow z uzyciem sektorowych lamp LED
- opracownie raportu koncowego

4. Moduł graficznego wyświetlacza w technologii FMC
- zapoznanie się ze standardem FMC
- opracowanie specyfikacji dla modułu wyświetlacza OLED
- opracowanie koncepcji systemu
- zaprojektowanie i zbudowanie pototypu
- wykonanie testow z uzyciem modułu z układem FPGA i zlaczem FMC
- opracownie raportu koncowego


*********************

dr inż. Mariusz Jankowski

Studium - scalony sterownik przetwornicy DC-DC do zastosowan kosmicznych
- zapoznanie sie budowa przetwornic DC-DC, w tym przetwornic scalonych;
- analiza wymagan zasilanych elektrycznie modulow pojazdow kosmicznych oraz wymogow srodowiskowych;
- analiza wymagań szczegółowych dla różnych pojazdów kosmicznych - rakiety, satelity, itp.;
- analiza dostepnych procesow technologicznych, ich mozliwosci i ograniczen elektrycznych i srodowiskowych;
- opracowanie koncepcji / wybor architektury sterownika przetwornicy;
- dobor technologii do wybranej koncepcji przetwornicy i warunkow srodowiskowych;
- raport z przeprowadzonego studium.


*********************

dr inż. Przemysław Sękalski

Elektronika:

Tania kamera termowizyjna:
- opracowanie specyfikacji i wybór elementów aktywnych
- opracowanie koncepcji systemu
- projekt i budowa prototypu
- testowanie prototypu
- opracowanie raportu końcowego

System do śledzenia obiektów w obrazie szerokokątnym bazujący na T1 Jetson
- opracowanie koncepcji systemu
- projekt i budowa prototypu
- implementacja dedykowanego oprogramowania
- testowanie prototypu
- opracowanie raportu końcowego


*************************

mgr inż. Zbigniew Kulesza

1. Sterowanie elementów mocy o charakterze indukcyjnym (metoda chopperowania w silnikach krokowych)
· Teoria: omówienie metod sterowania elementów o charakterze indukcyjnym z wykorzystaniem metody chopperowania
· Zadanie praktyczne: mikroprocesorowy sterownik silnika krokowego z chopperowaniem

2. Precyzyjne źródła prądowe
· Teoria: omówienie budowy i działania oraz metod projektowania precyzyjnych źródeł prądowych (prądu wpływającego, wypływającego, kompensacja termiczna, regulacja wartości prądu)
· Zadanie praktyczne: wykonanie źródła prądu stałego o zadanych przez prowadzącego parametrach, weryfikacja prawidłowości działania w komorze klimatycznej

3. Ładowanie nowoczesnych baterii i akumulatorów
· Teoria: omówienie metod ładowania (ładowanie stałym prądem, stałym napięciem z ograniczeniem prądu itp.) budowa i działanie oraz metod projektowania układów do ładowania różnych typów akumulatorów (kompensacja termiczna, regulacja wartości prądu)
· Zadanie praktyczne: wykonanie prostej ładowarki akumulatorów o zadanych przez prowadzącego parametrach, weryfikacja prawidłowości działania w komorze klimatycznej

4. Zastosowanie transformaty Fouriera w systemach przemysłowych
· Teoria: omówienie metody Fouriera ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej implementacji w systemach mikroprocesorowych (FFT, DFT)
· Zadanie praktyczne: mikroprocesorowy system do obliczania transformaty Fouriera (dowolną wybraną metodą) z
wyświetlaniem wyniku w postaci graficznej (wykorzystanie wyświetlacza graficznego)

5. Regulacja PID
· Teoria: omówienie metod sterowania z wykorzystaniem regulacji PID, metody obliczania stałych czasowych, teoria sprzężenia zwrotnego
· Zadanie praktyczne: mikroprocesorowy sterownik wykorzystujący sterowanie PID - obiekt do wyboru (np. regulacja temperatury grzałki)

6. Zastosowanie pamięci nieulotnych w przemyśle
· Teoria: omówienie metod (zasad) stosowania i komunikacji z pamięciami szeregowymi EEPROM do przechowywania danych konfiguracyjnych i pomiarowych w systemach przemysłowych
· Zadanie praktyczne: mikroprocesorowy system do zapisywania i odczytywania danych konfiguracyjnych z wykorzystaniem pamięci szeregowej typu EEPROM (typ pamięci do wyboru)

7. Pamięci masowe w przemyśle na przykładzie kart typu flash
· Teoria: omówienie metod (zasad) stosowania i komunikacji z pamięciami masowymi typu Flash do przechowywania danych konfiguracyjnych i pomiarowych w systemach przemysłowych
· Zadanie praktyczne: mikroprocesorowy system do zapisywania i odczytywania danych z monitoringu przemysłowego z wykorzystaniem pamięci typu Flash (typ pamięci do wyboru)

Pozostałe tematy:
http://www.zjk.pl/studenci_projekt_kompetencyjny.html