Przejdź do treści

Doktoraty

Zakończone doktoraty 

 

Andrzej Napieralski
Promowane przez prof. Andrzeja Napieralskiego

 

 1. Marek Turowski: "Dwuwymiarowe modelowanie półprzewodnikowych przyrządów dużej mocy", Instytut Elektroniki P.Ł. Obrona 9 czerwca 1992 na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Praca uzyskała wyróżnienie.
 2. Jean Louis Noullet: "Analyse et réalisation des filtres a réponse impulsionnelle finie a capacités commutées", Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse. Obrona 02.06.1993 w l'Institut National des Sciences Appliqués de Toulouse w Tuluzie. Praca uzyskała najwyższe wyróżnienie francuskie: Mention tres honorable avec félicitations du Jury de Theses.
 3. Mariusz Grecki: "Dwuwymiarowa symulacja komputerowa elektrotermicznych właściwości wybranych przyrządów półprzewodnikowych mocy", Instytut Elektroniki P.Ł. Obrona 8 marca 1995 na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Praca uzyskała wyróżnienie.
 4. Jacek Pacholik: "Analiza termiczna struktur, elementów i układów półprzewodnikowych", Instytut Elektroniki P.Ł. Obrona 20 lutego 1996 na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Praca uzyskała wyróżnienie.
 5. Robert Baraniecki: "Makromodele VHDL dla układów analogowo-cyfrowych", Otwarcie przewodu w ITE Warszawa w listopadzie 1994 r. przez Ś.P. prof. Andrzeja Rosińskiego, W czerwcu 1997 Rada Naukowa ITE przekazała doktoranta pod opiekę prof. NApieralskiego. Obrona 17 lipca 1998 w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie. Praca uzyskała wyróżnienie oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów.
 6. Wojciech Wójciak: "Integracja czujników temperatury w krzemowych strukturach półprzewodnikowych". Otwarcie przewodu - 25.06.1996. Zamknięcie przewodu: 2 czerwca 1998. Obrona 3 listopad 1998. Praca uzyskała wyróżnienie.
 7. Mariusz Zubert: "Wielowymiarowe modelowanie sprzężonych zjawisk fizycznych w nowoczesnych strukturach półprzewodnikowych, z zastosowaniem języka VHDL-AMS i modeli o stałych rozłożonych, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania elektrotermicznego układów VLSI oraz Smart Power". Otwarcie przewodu 06.05.1997. Obrona 23 luty 1999. Praca uzyskała wyróżnienie oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów.
 8. Michał Furmańczyk: "Elektro-termiczna symulacja układów VLSI ze szczególnym uwzględnieniem integracji w środowisku projektowania". Otwarcie przewodu 25 marzec 1997 rok. Obrona 29 marzec 1999. Praca uzyskała wyróżnienie.
 9. Marcin Janicki: "Thermal Modelling of Semiconductor Structures with Special Consideration of Inverse Problem Methods for Parameter Estimation" - "Modelowanie termiczne struktur półprzewodnikowych ze szczególnym uwzględnieniem metod rozwiązywania problemów odwrotnych dla celów estymacji parametrów". Otwarcie przewodu 17 czerwiec 1997 rok. Obrona 15 wrzesień 1999. Praca uzyskała wyróżnienie.
 10. Ali Abdul-JAbbar Ati: "MOSFET Model For Submicron Technologies", Otwarcie przewodu 18 listopad 1997 rok. Obrona 27 wrzesień 1999. Praca uzyskała wyróżnienie.
 11. Grzegorz Jabłoński: "Komputerowa analiza układów elektronicznych z zastosowaniem wielowymiarowych modeli fizycznych przyrządów półprzewodnikowych mocy". Otwarcie przewodu 25 marzec 1997 rok. Obrona 28 październik 1999. Praca uzyskała wyróżnienie.
 12. Mariusz Orlikowski: "Nowe technologie mikromaszynowe w elektronice i ich modelowanie przy zastosowaniu języka VHDL-AMS". Otwarcie przewodu 06.05.1997. Obrona 23 czerwiec 2000. Praca uzyskała wyróżnienie.
 13. Abdul Wahab A. Salman: "Optimization and Simulation of Electrostatic Micromotors", Otwarcie przewodu 02.03.1999. Obrona 29 czerwiec 2000.
 14. Cezary Bolek: "VLSI Systolic Neural Processor with Built-in Learning Capability. Field Application for Oil Leakage Detection of High Voltage Cables". "Systoliczny procesor neuronowy wykonany w technologii VLSI z wbudowanym algorytmem uczenia. Zastosowanie do detekcji wycieków oleju w kablach wysokonapięciowych". Otwarcie przewodu 17.06.1997. Obrona 13 czerwiec 2001.
 15. Marcin Daniel: "Komputerowe modelowanie i projektowanie scalonych mikrostruktur do aplikacji w mikrosystemach krzemowych". Otwarcie przewodu 13 czerwiec 2000. Obrona 28 październik 2003. Praca uzyskała wyróżnienie.
 16. Michał Szermer: "Modelowanie układów przetwarzania analogowo-cyfrowego do zastosowań w mikrosystemach krzemowych". Otwarcie przewodu 13 czerwiec 2000. Obrona 6 grudnia 2004. Nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Listopad 2005
 17. Krzysztof Szaniawski: "Projektowanie i symulacja scalonych czujników wibracji i przyspieszenia". Otwarcie przewodu 12 listopad 2002. Obrona 9 czerwca 2005.
 18. Rafał Kiełbik: "Efficient methods of resource management in reprogrammable systems" (Efektywne metody wykorzystywania zasobów systemów reprogramowalnych). Otwarcie przewodu 13 czerwca 2000. Obrona 10 czerwca 2005. Współpromotor prof. Manuel Moreno Arostegui. Praca uzyskała wyróżnienie.
 19. Marek Kamiński: "Modelowanie i symulacja półprzewodnikowych przyrządów mocy z uwzględnieniem ich właściwości termicznych". Otwarcie przewodu 06 kwietnia 2004. Obrona 12.09.2006.
 20. Dariusz Makowski: ""The impact of radiation on electronic devices with the special consideration of neutron and gamma radiation", otwarcie przewodu 21.09.2004. Obrona 06.11.2006. Praca uzyskała wyróżnienie oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów.
 21. Jeżyński Tomasz: "Diagnostic Systems for Backing Calorimeter and Low Level RF System of VUV-FEL", otwarcie przewodu 05.07.2005. Obrona 22.11.2006. Praca uzyskała wyróżnienie Komisji.
 22. Maciej Piotrowicz: "Zastosowanie metod formalnych do wspomagania ko-projektowania poprawnych sterowników wbudowanych", otwarcie przewodu 09 grudnia 2003. Obrona 07.12.2006.
 23. Przemysław Sękalski: "Smart materials as sensors and actuators for Lorentz force tuning system", otwarcie przewodu 9 listopad 2004. Obrona 12.12.2006.
 24. Piotr Pietrzak: "Aplikacja czujników mikromaszynowych do badań wibracji urządzeń elektromechanicznych", otwarcie przewodu 09 grudnia 2003. Obrona 18.12.2006.
 25. Krzysztof Dura: "Wykorzystanie technik wielowymiarowej analizy danych do budowania modeli obliczeniowych przez użytkowników końcowych". otwarcie przewodu 06.05.2003, zamknięcie 19.09.2006. Obrona 8.01.2007.
 26. Tomasz Szymański: "Metodologia projektowania i syntezy sprzętowych symulatorów algorytmów kwantowych". 8 marca 2005. Obrona 15.06.2007.
 27. Paweł Pawlik: "RF field amplitude and phase calibration for particle accelerator based on beam induced transient detection", 8 marca 2005. Obrona 20.06.2007. Praca uzyskała wyróżnienie.
 28. Krzysztof Ślusarczyk: "A CAD System for Designing Microfluid Systems". Otwarcie przewodu 7 listopad 2000. Zebranie otwarte 19.12.2006. Obrona 10.10.2007.
 29. Marcin Kałuża: "Wpływ połączeń wewnątrzukładowych na proces projektowania układów VSLI w technologiach submikronowych". Otwarcie przewodu 17.06.1997. Zebranie otwarte 16.01.2007. Obrona 12.10.2007.
 30. Wojciech Zabierowski: "Studium komparatywne efektywności metod automatycznej harmonizacji w muzyce w odniesieniu do formalnych zasad harmonii tonalnej". Obrona 18.02.2008.
 31. Sławomir Wróblewski: "Diagnostyka wibracyjna stanu technicznego maszyny synchronicznej", Otwarcie przewodu: 29 czerwca 2004. Obrona 06.03.2008.
 32. Adam Olszewski: "Ilościowa ocena obiektów podpowierzchniowych za pomocą metod termografii pasywnej i aktywnej". Obrona 28.03.2008.
 33. Piotr Zając: "Fault tolerance through self-configuration in the future nanoscale multiprocessors". These en cotutelle wspólnie z Jacques Collet z LAAS du CNRS. Obrona 30.06.2008 w LAAS du CNRS.
 34. Wojciech Cichalewski: "Linearization of microwave high power amplifier's chain in the RF systems of linear accelerators - for FLASH and X-FEL" (tłumaczenie polskie tematu "Linearyzacja wzmacniaczy mikrofalowych wysokiej mocy w systemach stacji zasilających RF akceleratorów liniowych - dla FLASH oraz X-FEL"). Obrona 15.10.2008. Praca uzyskała wyróżnienie.
 35. Bartłomiej Świercz: "The Algorithms for Protection of Operating Systems with Special Emphasis on the Neutron Radiation". Obrona 27.10.2008. Praca uzyskała wyróżnienie.
 36. Jarosław Wojciechowski: " Translation method of Coloured Petri Nets models into Java Web application schema based on multi-tier distributed authorization system". Obrona : 24.02.2009.
 37. Wojciech Sankowski: "Algorytmy segmentacji obrazu oka dla potrzeb systemu identyfikacji osób w oparciu o wzór tęczówki". Obrona: 25.05.2009. Praca uzyskała wyróżnienie.
 38. Cezary Maj: "Modeling and optimization of electrostatic membrane based actuators". ("Modelowanie i optymalizacja mikrosystemów sterowanych elektrostatycznie opartych na membranie"). Obrona 8 lipca 2009.
 39. Michał Olszacki: "Modeling and optimization of piezoresistive pressure sensors". ("Modelowanie i optymalizacja piezorezystywnych czujników ciśnienia"). Obrona 8 lipca 2009.
 40. Wojciech Jałmużna: "The Multi-purpose and High Performance RF Field Vector Controller for Linear Accelerators". Obrona w 2009 r.
 41. Kamil Grabowski: "Identyfikacja osób na podstawie analizy obrazu tęczówki oka ze szczególnym uwzględnieniem możliwości implementacji sprzętowej". Obrona 05.07.2010.
 42. Łukasz Starzak: "Modelowanie półprzewodnikowych przyrządów dużej mocy ze szczególnym uwzględnieniem parametrów przestrzennych struktury". Obrona 13.09.2010.
 43. Adam Piotrowski: "Automatic Implementation of Software Methods for Radiation Fault Tolerance Algorithms in Microprocessor-Based System with Special Emphasis on Optimization of Generated Code". Obrona 24.09.2010.
 44. Bartosz Pękosławski: "Power Supply of Measurement Nodes in Wireless Sensor Network Utilizing Energy Harvested from Mechanical Vibrations". Obrona 27.09.2010.
 45. Konrad Przygoda: "Development of Control System for Fast Frequency Tuners of Superconducting Resonant Cavites for FLASH and XFEL Experiments". Obrona 03.02.2011.
 46. Piotr Amrozik: "Modular Dynamically Reconfigurable Circuits Design Methodology". Obrona 02.07.2012.
 47. Robert Szewczyk: "Nowa metoda do automatycznego rozpoznawania osób na podstawie wzoru tęczówki", Obrona 27.11.2012. Praca uzyskała wyróżnienie.
 48. Jan Murlewski: "Query Optimizations For Object-Oriented Distributed Databases". Obrona 20.12.2012.
 49. Łukasz Kotynia: "A top-down approach to the design of a mixed-signal multichannel readout integrated circuit for strip photodiode arrays." Obrona 29.10.2013.
 50. Adam Skurski: "Dwumodalne obrazowanie lewej komory serca i naczyń wieńcowych z wykorzystaniem tomografii komputerowej oraz spoczynkowej echokardiografii przezklatkowej". Obrona 27.03.2014 r.
 51. Katarzyna Gnidzińska: "Thermal AC Modelling and Simulation of Microelectronic Structures". Obrona 03.04.2014 r.
 52. Paweł Prędki: "Prototyping methodology for digital controller design based on the MTCA infrastructure for optical synchronization systems in free electron lasers" ("Metodologia prototypowania sterowników cyfrowych budowanych w oparciu o architekturę MTCA do zastosowań w systemach synchronizacji optycznej laserów na swobodnych elektronach"). Obrona 7.03.2016 r. Praca uzyskała wyróżnienie.
 53. Melvin Estuardo Galicia Cota: "Modelling of multicore processors for the investigation of temperature reduction methods" ("Modelowanie procesorów wielordzeniowych w celu badania metod obniżania maksymalnej temperatury"). Obrona 04.11.2016 r.
 54. Aleksander Mielczarek: "Application of FPGA devices to image acquisition and processing in large scale physics experiments". Obrona 11.01.2017 r. Praca uzyskała wyróżnienie.
 55. Rolando Ingles Chavez: "Software Framework for High-Performance Inter-Process Communication based on Shared-Memory for Large-Scale Data Acquisition Systems" ("Wydajna komunikcja międzyprocesowa dla złożonych systemów akwizycji"). Obrona 08.11.2018 r.
 56. Michał Włodarczyk: "Biometric recognition in less-cooperative environments" ("Wydajne metody analizy biometrycznej dla niekooperacyjnych scenariuszy uwierzytelniania osób"). Promotor pomocniczny: dr inż. Kamil Grabowski. Obrona 05.03.2019 r.
 57. Damian Kacperski: "Advanced Biometric Data Acquisition in Less-Cooperative Environments" ("Zaawansowane metody akwizycji próbek biometrycznych dla niekooperacyjnych systemów uwierzytelniania"). Promotor pomocniczny: dr inż. Kamil Grabowski. Obrona 01.10.2019 r.


 

Zygmunt Ciota
Promowane przez prof. Zygmunta Ciota

 

 1. Mariusz Jankowski: "Analiza i synteza analogowo-cyfrowych układów CMOS ze szczególnym uwzględnieniem filtrów z przełączanymi prądami". Obrona 2003 r.
 2. Grzegorz Szymański: "Teoria i zastosowanie predyktorów adaptacyjnych do komputerowego przetwarzania mowy i tekstów". Obrona 2005 r.
 3. Adrian Romiński:  "Architektura systemów przetwarzania dźwięku dla celów multimedialnych". Obrona 2006 r.
 4. Jakub Chłapiński: "Automatic Morphological Filter Design Methodology for Image Processing" ("Metodologia automatycznego projektowania filtrów morfologicznych do przetwarzania obrazów"). Obrona 2009 r.
 5. Damian Krzesimowski: "Metody analizy i przetwarzania sygnałów mowy dla potrzeb wykrywania i oceny patologicznych zaburzeń jakości głosu". Obrona 2011 r.
 6. Rafał Kotas: "Opracowanie obiektywnej metody detekcji i analizy zaburzeń w węchowych potencjałach wywołanych". Obrona 09.10.2014 r.
 7. Paweł Marciniak: "Analiza i implementacja metod sztucznej inteligencji przy niepełnej informacji medycznej na przykładzie oceny ryzyka chorób kardiologicznych". Obrona 13.10.2014 r.

 

George Anders
Promowane przez prof. George Andersa

 

 1. Claudia Rodriguez: "Decision Making in a Competitive Power System Market". Wydział Electrical Engineering and Computer Science University of Toronto, 2004.
 2. Wojciech Tylman: "Advanced Numerical Algorithms for Monitoring Pressure Vessel Installations". Wydział Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej, 2005.
 3. Bartłomiej Kalinowski: "Komputerowe narzędzia szacowania parametrów niezawodnościowych oraz doboru strategii konserwacji rozległego systemu technicznego o strukturze hierarchicznej", Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska, 2006.
 4. Marcin Krysiński: "Application of new mathematical models in Management risk analysis". Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka, 2007.
 5. Bartosz Sakowicz: "Model genetyczno-stochastyczny jako podstawa komputerowo wspomaganego (CAD) systemu optymalizacji polityki remontowej", Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechnika Łódzka, 2007.
 6. Maciej Stopczyk: "Metody optymalizacji polityki remontowej maszyn i urządzeń przy użyciu procesów Markowa i algorytmów optymalizacji stochastycznej", Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechnika Łódzka, 2007.
 7. Wael Moutassem: "Configuration Optimization of Underground Cables inside a Large Magnetic Steel Casing for Best Ampacity", Department of Electrical and Computer Engineering, University of Toronto, 2010.
 8. Jakub Jędrzejczak: "Reliability Assessment Of Protective Relays In Harmonic-Polluted Power Systems./Ocena niezawodności przekaźników zabezpieczeniowych w systemach elektroenergetycznych z zawartością składowych harmonicznych", Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechnika Łódzka, 2017.
 9. Andrzej Cichy: "Optymalizacja kosztów budowy oraz eksploatacji linii kablowych wysokich napięć", Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechnika Łódzka, 2018.