Przejdź do treści

sPParTAN

        Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Katedra Mikroelektroniki i_Technik Informatycznych została beneficjentem projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, IV osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego",  działania 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe", poddziałania 4.1.4 - „Projekty aplikacyjne".

Projekt pod tytułem "Spersonalizowana odzież ochronna dla ratowników górskich z funkcją aktywnego ogrzewania", którego Politechnika Łódzka, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych jest Liderem, otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 3,9 mln zł.

Wartość projektu z uwzględnieniem wkładu przedsiębiorcy wynosi ponad 4,3 mln zł.

        Przedmiotem projektu jest spersonalizowana odzież ochronna przeznaczona dla ratowników górskich, wyposażona w funkcję inteligentnego ogrzewania i pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych, stanowiąca nowatorskie rozwiązanie na skalę krajową. Produkt będzie integrować nowoczesne rozwiązania z elektroniki, informatyki, odzieżownictwa oraz ochrony pracy.

Grupą docelową projektu są ratownicy górscy, obecnie korzystający z biernej odzieży turystycznej ogólnego przeznaczenia. Prowadzenie wielogodzinnych akcji w niskich temperaturach i wysokiej wilgotności wymaga specjalistycznej i spersonalizowanej odzieży ochronnej. Zapotrzebowanie na nią rośnie wraz z liczbą notowanych wypadków i interwencji na terenach górskich. Zastąpienie ogrzewania biernego aktywnym pozwoli na zwiększenie jego skuteczności przy niepogorszonej mobilności, zaś personalizacja produktu podniesie komfort użytkownika. Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez badania przemysłowe w każdym z obszarów integracji. Przeprowadzone zostaną badania materiałów tekstylnych i wkładów grzejnych, technik ich łączenia i optymalnego rozmieszczenia. Analizie poddane zostaną technologie pozyskiwania i magazynowania energii ze źródeł alternatywnych pozwalające na ich integrację z odzieżą. Prace nad systemem sterowania obejmą wybór sygnałów, rodzaj czujników, ich rozmieszczenie i komunikację z jednostką centralną. Opracowany zostanie inteligentny algorytm sterowania ogrzewaniem, optymalizujący zużycie energii oraz dostosowujący się do preferencji użytkownika. Wykorzystanie pomiarów antropometrycznych pozwoli natomiast na personalizację szablonów odzieży.

Wynikiem fazy rozwojowej projektu będzie prototyp odzieży (bielizna, odzież wierzchnia i pośrednia), udoskonalony i zoptymalizowany w oparciu o przeprowadzone testy oraz spełniający wymagania odpowiednich przepisów. Opracowana zostanie kompletna metodyka badań użytkowych, która posłuży do ostatecznej weryfikacji prototypu w warunkach poligonowych.


Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzą:

Politechnika Łódzka,
Wydział Elektroniki, Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki,
Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 

(Lider konsorcjum naukowego)

DMCS

Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy

CIOP

Pracownia Sprzętu Alpinistycznego MAŁACHOWSKI s.c.

Małachowski

 

stopka NCBR